profile pic yupfung613

yupfung613 180113 起身望个天咁蓝.
嗯.知道要出门口了..
大澳三兽